Styrelseprotokoll 17 november 2014

Anteckningar från styrelsemöte i MCHK Rundbana den 17 november 2014 i Ljungsbro

Närvarande: ordföranden Carl-Axel Johansson, kassören Willy Axelsson, sekreteraren Lars Hjälmberg (vid anteckningarna) samt suppleanten Lars Eriksson.

§1    Inkomna och avgivna skrivelser mm.
Klubbens domännamn är numera flyttat från en tidigare ordförande till klubbens webmaster Rolf Fridh.
Willy har nu lämnat in en begäran till skatteverket om fortsatt skattebefrielse 2015-2020. Vår nuvarande skattebefrielse löper ut den 31 december 2014.

§2    Klubbens ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi enligt resultat- och balansrapporter per den 12 november. Ekonomin är fortsatt god. Medlemsantalet är nu 213, en liten, men klar nedgång.

§3    Årsmötet 2015
Styrelsen beslöt att kalla till årsmöte i Motell Rattugglan i Mariestad lördagen den 31 januari 2015 kl. 12.00.
Handlingarna till årsmötet kommer att innehålla följande:
– kallelse
– dagordning
– verksamhetsberättelse 2014
– styrelsens sammansättning 2014
– uppmaning från vår ordförande
– Motoråret 1953 (2 sidor)

§4    Övriga frågor
Carl-Axel meddelade att MCHK Rundbana kommer att medverka i jubileumsfirandet på Sviestad i sommar som vi nu har gjort under en lång följd av år.

Utskicket med kallelsen till årsmötet förväntas kunna göras inom de närmaste veckorna.

Vid anteckningarna
Lars Hjälmberg

Lämna ett svar