Stadgar

Stadgar for MCHK Rundbana

(reviderade i § 2 efter årsmötesbeslut 2008)

§1
Föreningens namn ar MCHK Rundbana.

§2
MCHK Rundbana ar en ideell sammanslutning av motorcykelentusiaster som tillvaratar, renoverar och bevarar äldre rundbanemotorcyklar samt anordnar träffar dar man kör efter det reglemente som beslutas av MCHK Rundbanas årsmöte.

§3
Den som ar intresserad av nämnda syfte kan efter betald årsavgift bli medlem i MCHK Rundbana.

§4
Årsmöte skall hållas under 1:a kvartalet. Kallelse till mötet skall ske genom post samt på föreningens hemsida. Endast kallelse utsänds. Övriga handlingar finns på hemsidan.

§5
Information om föreningen skall ske på föreningens hemsida.

§6
Styrelsen skall bestå av ordförande, vald på 1 år; sekreterare, vald på 2 år; samt kassör, vald på 2 år.

§7
Valberedning skall bestå av 2 personer, valda på  2 år.

§8
Revisorer skall bestå av 2 personer, valda på 2 år.

§9
Räkenskapsåret skall vara from den 1 januari tom den 31 december.

§10
Årsmötet fastställer medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.