Styrelseprotokoll 16 november 2012

Anteckningar från styrelsemöte i MCHK Rundbana den 16 november 2012

Tid och plats: kl. 10.00 – 11.25 i Cloettas matsal i Ljungsbro

Närvarande: Ordföranden Carl-Axel Johansson, kassören Willy Axelsson, sekreteraren Lars Hjälmberg (vid anteckningarna) samt suppleanterna Lars Eriksson och Lennart Johansson.

§1 Klubbens ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi enligt resultat- och balansrapporter den 15 november 2012. Behållningen är f.n. 37 350 kronor 66 öre.
Styrelsen enades om att föreslå årsmötet att medlemsavgiften och försäkringsavgiften (f.n. 150 + 200 kronor) ska vara oförändrad 2014.

§2 Motion av Rolf Fridh
En motion har i rätt tid inlämnats av medlem nr. 47, Rolf Fridh i Östersund. Motionären föreslår att den s.k. tioårsregeln i klubbens reglemente tas bort och att klubben istället mer inriktar sig på att tillvarata, renovera och bevara äldre rundbanemotorcyklar på det sätt § 2 i klubbens stadgar anger.
Styrelsen tillstyrker enhälligt Rolfs motion och kommer följaktligen föreslå att årsmötet bifaller densamma.

§3 Årsmötet 2013
Årsmötet är – som tidigare år – inbokat på Motell Rattugglan utanför Mariestad lördagen den 26 januari 2013 kl. 11.00. I handlingarna till årsmötet ska ingå följande:
– kallelse
– dagordning
– verksamhetsberättelse 2012
– styrelsens sammansättning 2012
– motion från Rolf Fridh samt styrelsens förslag till beslut
– ”Motoråret 1953” (2 sidor)
– broschyr om tidningen Speedway (om det ryms inom 100 g.)
Utskicket med kallelsen till årsmötet bör göras cirka den 10 december.

Vid anteckningarna: Lars Hjälmberg