MCHK rundbana konstitureande styrelsemöte 2016

MCHK Rundbana (857209-3923)

Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för MCHK:s Rundbanesektion den 23 januari 2016 i Mariestad.
Närvarande: ordföranden Kjell Syrén, kassören Lennart Johansson, sekreteraren Lars Hjälmberg samt suppleanterna Rolf Fridh och Harry Lahti.

§1    Sammanträdets öppnande
Ordföranden Kjell Syrén hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§2    Utseende av protokollsjusterare
Rolf Fridh utsågs att justera dagens protokoll.

§3    Företrädare för klubben i samtliga angelägenheter
Styrelsen utsåg ordföranden Kjell Syrén (470308-1333) och kassören Lennart Johansson (610731-2057) att – var för sig – företräda klubben i samtliga angelägenheter, däribland de av ekonomisk natur gentemot Swedbank och dess dotterbolag eller annan, vem än det vara månde. Detta innebär att ordföranden och kassören för klubbens räkning – alltjämt var för sig – äger använda sig av alla på marknaden förekommande id-metoder.

§4    Återkallelse av tidigare utsedd företrädare
Styrelsen beslöt att återkalla tidigare ordföranden Carl-Axel Johanssons (320706-2153) rätt att företräda klubben hos Swedbank och dess dotterbolag.

§5    Mötets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Lars Hjälmberg
sekreterare

Kjell Syrén        Rolf Fridh
ordförande        protokollsjusterare