MCHK rundbana årsmöte 2018

Protokoll fört vid MCHK Rundbanas årsmöte 2018

Datum: 2018-03-24

Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

1. Mötets öppnande.
Klubbens ordförande Kjell Syrén öppnade mötet kl 14.40 och hälsade de 33 deltagarna välkomna.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 
Konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Till mötets ordförande valdes Kjell Syrén och till sekreterare Harry Lahti.

4. Val av två justerare för mötet, tillika rösträknare. 
Valdes Torbjörn Henriksson och Gunnar Eriksson.

5. Föregående årsmötes protokoll. 
Det föregående årsmötesprotokollet lades till handlingarna. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
K. Syrén läste upp verksamhetsberättelsen för år 2017.

7. Ekonomisk rapport.
Lennart Johansson gav en rapport om klubbens ekonomi.

8. Revisorernas rapport.
Ingemar Ericson läste upp revisorernas rapport, och deras förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Budget för innevarande verksamhetsår.
Årsmötet godkände att styrelsen i allt väsentligt söker hålla sig inom de ekonomiska ramar som har gällt för 2017.

11. Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2019).
Årsmötet godkände styrelsens förslag, att medlemsavgiften på 150 kr och försäkringsavgiften på 300 kr hålls oförändrade.

12. Val av ordförande på 1 år (Kjell Syrén är vald till årsmötet 2018)
Till ordförande för år 2018 valdes Kjell Syrén.

13. Val av kassör på 2 år (Lennart Johansson är vald  till 2019)
Lennart Johansson fortsätter till 2019.

14. Val av sekreterare på 2 år
Till sekreterare för 2018—-2019 valdes Harry Lahti

14a. Val av suppleant på 2 år (Rolf Fridh är vald till årsmötet 2019; den andre suppleanten, Harry Lahti, är vald till 2018
Till ersättare för Harry Lahti valdes Bengt Claesson  för 2018—-2019.

15. Val av revisor på 2 år (Ingemar Ericsson är vald till årsmötet 2019; den andre revisorn, Gullmar Göthensten, är vald till årsmötet 2018)
Ingemar Ericsson fortsätter till 2019, Gullmar Göthensten valdes till åren 2018—-2019.

15a. Val av ledamot i valberedningen på 2 år (Gullmar Göthensten är vald till årsmötet2019; den andre ledamoten i valberedningen, Rolf Fridh, är vald till 2018)
Sven Martinsson blir ledamot i valberedningen för åren 2018—-2019

15b. Motioner och styrelsens förslag

Curt Linussons motion att öka antalet egentliga tävlingar på våra träffar godkändes inte, av två anledningar; styrelsens ordförande redogjorde för det faktum, att denna fråga har dryftats tidigare, och även diskuterats med vårt försäkringsbolag, som har sagt definitivt nej.
Den andra anledningen var den omröstning som på Linussons begäran utfördes (mera tävlingar), och som med överväldigande majoritet röstades ned.

I den andra motionen, daterad 2018-01-30, från Ulf Bergman, handlar det om att utöka antalet heat från två till tre. Denna möjlighet finns redan, men har sällan utnyttjats, kanske glömts.
Det är alltså upp till förarna och arrangören att komma överens eller rösta vid träffens början om man skall köra två eller tre heat. Då man kör treheatsversionen räknas resultaten av de två bästa heaten.

16. Övriga frågor
Mötet gav några synpunkter på styrelsens förslag till nytt reglemente,   som styrelsen skulle åtgärda.

17. Ordförande avslutade mötet kl 16.00

Kjell Syrén                                    Harry Lahti

Mötets ordförande                Mötets sekreterare

 

Torbjörn Henriksson           Gunnar Eriksson

Protokolljusterare               Protokolljusterare