MCHK rundbana årsmöte 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion

Tid: lördagen den 21 januari 2017

Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Kjell Syrén hälsade de 22 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att det även i år hade kommit medlemmar från såväl Finland som Norge. Härefter hölls en tyst minut för medlemmen Bror Segerström som har avlidit under 2016.

§2 Fråga om mötet har behörigen utlysts

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Kjell Syrén och till sekreterare Lars Hjälmberg.

§4 Val av två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare

Till justerare av protokollet och tillika rösträknare valdes Bengt Danielsson, Frillesås, och Alf Svensson, Varberg.

§5 Föregående årsmötes protokoll

Årsmötesprotokollet från den 23 januari 2016 är vederbörligen justerat och lades nu till handlingarna.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen för 2016 (”MCHK Rundbana”) delades ut till de närvarande, varefter ordföranden i korthet redogjorde för dess innehåll. Årsmötet godkände härefter densamma.

§7 Ekonomisk rapport

Resultat- och balansrapport för 2016  (”17-01-20”) delades ut till de närvarande, varefter kassören redogjorde för det huvudsakliga innehållet. Klubbens ekonomi har förbättrats sedan 2015 och kan därför numera betecknas som god.

§8 Revisorernas rapport

Revisorn Bengt Claesson läste upp revisionsberättelsen för 2016 (”Göteborg 20/1 2017”), varav framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§10 Budget för innevarande verksamhetsår

Årsmötet godkände att styrelsen under 2017 i allt väsentligt söker hålla sig inom de ekonomiska ramar som har gällt för 2016.

§11 Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår – 2018

Årsmötet beslöt – enligt styrelsens förslag – att medlemsavgiften för 2018 ska vara oförändrat 150 kronor samt försäkringsavgiften också oförändrat 300 kronor.

§12 Val av ordförande på 1 år

Kjell Syrén, Degerfors, valdes till ordförande på ytterligare 1 år, dvs. till årsmötet 2018.

§13 Val av kassör på 2 år

Lennart Johansson, Norrköping, valdes till kassör på ytterligare 2 år, dvs. till årsmötet 2019.

§14 Val av sekreterare på 1 år (fyllnadsval)

Bengt Claesson, Mölndal, valdes till sekreterare på 1 år (fyllnadsval), dvs. till årsmötet 2018.

§15 Val av suppleant på 2 år

Rolf Fridh, Östersund, valdes till suppleant på 2 år, dvs. till årsmötet 2019. Den andre suppleanten, Harry Lahti, Helsingby, Finland, är tidigare vald till årsmötet 2018.

§16 Val av revisor på 2 år

Ingemar Ericson, Kungälv, valdes till revisor på 2 år, dvs. till årsmötet 2019. Den andre revisorn, Gullmar Göthensten, Göteborg, är tidigare vald till årsmötet 2018.

§17 Val av ledamot i valberedningen på 2 år

Gullmar Göthensten, Göteborg, valdes till ledamot av valberedningen på 2 år, dvs. till årsmötet 2019. Den andre ledamoten av valberedningen, Rolf Fridh, Östersund, är tidigare vald till årsmötet 2018.

§18 Motioner och styrelsens förslag

Ingen motion har inkommit. Styrelsen har däremot – efter önskemål från medlem – nu föreslagit att årsmötet nästa år förläggs till mars månad. Enligt klubbens stadgar ska årsmötet äga rum under det första kvartalet. Årsmötet beslöt härefter att förlägga sitt årsmöte 2018 till den andra lördagen i mars.

§19 Övriga frågor

a) Klubbens vandringspris för 2016 delades ut till årets vinnare Alf Svensson.

b) Den avgående sekreteraren Lars Hjälmberg avtackades högtidligen för sina insatser.

Härefter avslutade ordföranden årsmötet, varefter de närvarande övergick till att fritt diskutera årets kommande träffar samt andra viktiga frågor som senare kan komma upp till årsmötet för beslut. 

Vid protokollet

Lars Hjälmberg Kjell Syrén Bengt Danielsson Alf Svensson

sekreterare      ordförande    justerare               justerare