MCHK rundbana årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion

Tid: lördagen den 23 januari 2016
Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

§1    Mötets öppnande
Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 29 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att flera medlemmar från Norge hade kommit till mötet samt en medlem från Finland. Härefter hölls en tyst minut för de medlemmar som hade avlidit under 2015, bl.a. styrelsesuppleanten Lars Eriksson i Linköping och valberedaren, revisorn och försäkringshandläggaren Kuno Karlsson i Bohus.

§2    Fråga om mötet har behörigen utlysts
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§3    Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Carl-Axel Johansson och till sekreterare Lars ”Malke” Hjälmberg.

§4    Val av två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare
Till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Nils Holgersson, Höör, och Tore Larsson, Limhamn.

§5    Föregående årsmötes protokoll
Årsmötesprotokollet från den 31 januari 2015 är vederbörligen justerat och lades nu till handlingarna.

§6    Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet godkände den i kallelsen till dagens årsmöte utsända verksamhetsberättelsen för 2015.

§7    Ekonomisk rapport
Kassören Lennart Johansson redogjorde i korthet för den vid årsmötet tillgängliga resultat- och balansrapporten för 2015, som sedan godkändes av årsmötet. Av rapporten framgår att klubben sedan flera år går med ett mindre underskott som på sikt måste vändas till ett positivt resultat.

§8    Revisorns rapport
Revisorn Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelsen för 2015, som – efter revisorn Kuno Karlssons bortgång under 2015 – enbart har undertecknats av Göthensten. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§9    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§10    Budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet godkände att styrelsen under 2016 i allt väsentligt söker hålla sig inom de ekonomiska ramar som har gällt för 2015.

§11    Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2017)
Årsmötet beslöt – enligt styrelsens förslag – att medlemsavgiften för 2017 ska vara oförändrat 150 kronor, men att försäkringsavgiften för dem som har behov av en försäkring ska vara 300 kronor år 2017 mot 200 kronor för 2016.

§12    Val av ordförande på 1 år
Kjell Syrén, Degerfors, valdes till ordförande på 1 år, dvs. till årsmötet 2017.

§13    Val av kassör
Denna punkt kunde utgå, då nuvarande kassören Lennart Johansson, Norrköping, tidigare är vald till årsmötet 2017.

§14    Val av sekreterare på 2 år
Lars ”Malke” Hjälmberg, Högsjö, valdes till sekreterare för ytterligare 2 år, dvs. till årsmötet 2018.

§15    Val av suppleant på 2 år
Harry Lahti, Helsingby, Finland, valdes till suppleant på 2 år, dvs. till årsmötet 2018. Den andre suppleanten, Rolf Fridh, Östersund, är tidigare vald till årsmötet 2017.

§16    Val av revisor på 2 år samt fyllnadsval efter bortgångne revisorn Kuno Karlsson
Gullmar Göthensten, Göteborg, valdes till revisor på två år, dvs. till årsmötet 2018. Bengt Claesson, Mölndal, valdes till revisor på 1 år, dvs. till årsmötet 2017 (fyllnadsval efter Kuno Karlsson).

§17    Val av ledamot i valberedningen på 2 år
Rolf Fridh, Östersund, valdes till ledamot i valberedningen på 2 år, dvs. till årsmötet 2018. Den andre ledamoten i valberedningen, Gullmar Göthensten, Göteborg, är tidigare vald till årsmötet 2017.

§18    Motioner och styrelsen förslag
Utöver styrelsens förslag om höjd försäkringsavgift 2017 (§11) har det inte inkommit något förslag eller motion.

§19    Övriga frågor
Under denna punkt behandlades bl.a. följande:
a) den på hemsidan inlagda träffkalendern för 2016 (tillgänglig i skriftlig form vid årsmötet), där alla klubbens träffar och arrangemang är och ska vara noterade för att de ska räknas som klubbarrangemang där våra försäkringar gäller. En ytterligare förutsättning för att försäkringarna ska gälla är att klubbens arrangemang, oavsett om de kallas träffar eller träningar, körs bara med förare som är medlemmar i MCHK Rundbana och har tecknat klubbens försäkring. Förare med t.ex. enbart Svemo- eller SMA-licens kan alltså inte delta i våra arrangemang. Efter anmälan till och godkännande av vår styrelsemedlem och webmaster Rolf Fridh kommer respektive arrangemang att föras in på hemsidan.
b) anmälningsavgifter till våra arrangemang – för att inte arrangören ska drabbas av ekonomiska förluster om anmälda förare uteblir utan rimliga skäl. Årsmötet ställde sig positivt till att arrangörer uttar dylika anmälningsavgifter.
c) att man i anmälan till klubbarrangemang också anger förarnas ålder. Årsmötet var positivt till denna rekommendation.
d) som avslutning på årsmötet avtackades vår mångårige ordförande Carl-Axel Johansson med blommor sedan han nu lämnar styrelsen.

Vid protokollet

Lars Hjälmberg

Carl-Axel Johansson        Nils Holgersson        Tore Larsson
ordförande            protokollsjusterare        protokollsjusterare

Nerladdningsbar pdf