MCHK rundbana årsmöte 2015

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion
Tid: lördagen den 31 januari 2015
Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 27 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det kunde noteras att några deltagare hade tagit sig till mötet ända ifrån Norge trots det osäkra vinterväglaget.

§2 Fråga om mötet har behörigen utlysts
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Carl-Axel Johansson och till sekreterare Lars ”Malke” Hjälmberg.

§4 Val av två justerare av årsmötesprotokollet, tillika rösträknare
Till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Torbjörn Henriksson och Kjell Syrén från Degerfors.

§5 Föregående årsmötes protokoll
Årsmötesprotokollet från den 18 januari 2014 är vederbörligen justerat och lades nu till handlingarna.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet godkände den i kallelsen till dagens årsmöte utsända verksamhetsberättelsen för 2014. Berättelsen utgjordes av en utskrift av 2014 års evenemangskalender, såsom den hade sammanställts på hemsidan av vår webmaster.

§7 Ekonomisk rapport
Kassören Willy Axelsson redogjorde i korthet för den vid mötet utdelade resultat- och balansrapporten för 2014. Årsmötet godkände densamma.

§8 Revisorernas rapport
Revisorn Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelsen för 2014, som sedan godkändes av årsmötet. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

§10 Budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet godkände att styrelsen under 2015 håller sig inom de huvudsakliga ramar som har gällt för 2014.

§11 Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2016)
Årsmötet beslöt – enligt styrelsens förslag – att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrat 150 kronor.

§12 Val av ordförande på 1 år
Carl-Axel Johansson, Skänninge, valdes till ordförande för ytterligare ett (1) år, dvs. till årsmötet 2016.

§13 Val av kassör på 2 år
Lennart Johansson, Norrköping, valdes till kassör på två (2) år, dvs. till årsmötet 2017.

§14 Val av sekreterare på 2 år
Denna punkt utgick, då nuvarande sekreteraren Lars ”Malke” Hjälmberg, Högsjö, tidigare är vald till årsmötet 2016.

§15 Val av suppleant på 2 år
Rolf Fridh, Östersund, valdes till suppleant på två (2) år, dvs. till årsmötet 2017. Det noterades att den andre suppleanten, Lars Eriksson, Linköping, tidigare är vald till årsmötet 2016.

§16 Val av revisor på 2 år
Kuno Karlsson, Bohus, valdes till revisor för ytterligare två (2) år, dvs. till årsmötet 2017. Det noterades att den andre revisorn, Gullmar Göthensten, Göteborg, tidigare är vald till årsmötet 2016.

§17 Val av ledamot i valberedningen på 2 år
Gullmar Göthensten, Göteborg, valdes till ledamot i valberedningen för ytterligare två (2) år, dvs. till årsmötet 2017. Det noterades att den andre ledamoten i valberedningen, Kuno Karlsson, Bohus, tidigare är vald till årsmötet 2016.

§18 Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

§19 Övriga frågor
a) Inbjudan till träff i Finland:
Harry Lahti i Finland har inkommit med en inbjudan till en träff i Björneborg den 27 juni i år. Träfftidpunkten inkräktar inte på något annat av MCHK Rundbanas evenemang och träffen kommer nu att läggas upp på klubbens hemsida.
b) Ny speedwaybana på gång i Göteborg:
Gullmar Göthensten informerade om att man nu, äntligen, ser en möjlighet att eventuellt redan till sommaren kunna starta åkningar på en bana som ska anläggas i Bergsjöområdet i de nordöstra utkanterna av Göteborg. Den ligger på f.n. outnyttjad industrimark som kommunen äger; såväl vatten och avlopp som staket finns redan. Man hoppas på ett bygglov före den 1 april, varefter man ska försöka träffa avtal med kommunen.
c) Bok om Varg-Olle:
Tommy Rander håller på med en bok om Varg-Olle. Boken beräknas vara klar för utgivning under tidig höst.
d) Ny backe i Tidaholm:
Det kan redan i år bli så att vi får ett välbehövligt tillskott till de backar där man kör med klassiska backcyklar (Björnsnäs, Torsby, Filipstad etc.). Backen används redan nu av modernare fordon och ligger i närheten av Tidaholm. Ytterligare information, ta kontakt via skaraborgarna@gmail.com
e) Isracing i Örebro:
Göran Lindmark informerade om de nyligen avhållna isracingkörningarna i Örebro och svårigheterna att få lokala media intresserade.
f) Avtackning av vår avgående kassör:
Årsmötet avtackade vår avgående kassör Willy Axelsson, som p.g.a. hälsoskäl hade avböjt omval.

Vid protokollet
Lars Hjälmberg

Carl-Axel Johansson Torbjörn Henriksson Kjell Syrén
ordförande                 justerare                   justerare