MCHK rundbana årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion

Tid: lördagen den 26 januari 2013
Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

§1                  Mötets öppnande
Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 38 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed årsmötet öppnat.

§2                  Fråga om mötet har behörigen utlysts
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§3                  Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande vid mötet valdes Carl-Axel Johansson och till sekreterare Lars Hjälmberg.

§4                  Val av två justerare, tillika rösträknare, för mötet
Till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Frank Högman, Lindesberg, och Göran Lindmark, Örebro.

§5                  Föregående årsmötes protokoll
Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet i årsmötesprotokollet från 2012, som därefter lades till handlingarna.

§6                  Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet godkände den i kallelsen till årsmötet utsända verksamhetsrapporten för 2012.

§7                  Ekonomisk rapport
Årsmötet godkände den vid mötet utdelade resultat- och balansrapporten.

§8                  Revisorernas rapport
Revisorn Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelsen för 2012, som sedan godkändes av årsmötet. Revisorema tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§9                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

§10                Budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet godkände att styrelsen under 2013 håller sig inom de budgetramar som har gällt för 2012.

§11                Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2014)
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2014 ska vara oförändrad, d.v.s. 150 kronor.

§12                Val av ordförande på 1 år
Carl-Axel Johansson, Skänninge, valdes till ordförande för ytterligare ett (1) år, d.v.s. till årsmötet 2014.

§13                Val av kassör på 2 år
Willy Axelsson, Vikingstad, valdes till kassör för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2015.

§14                Val av sekreterare på 2 år
Denna punkt utgick, då nuvarande sekreteraren Lars Hjälmberg sedan tidigare är vald på två år, till årsmötet 2014

§14a              Val av suppleant på 2 år
Lennart Johansson, Skänninge valdes till suppleant för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2015. Det noterades att den andre suppleanten, Lars Eriksson, Linköping, tidigare är vald till årsmötet 2014.

§15                Val av revisor på 2 år
Kuno Karlsson, Bohus, valdes till revisor för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2015. Det noterades att den andre revisorn, Gullmar Göthensten, Göteborg, tidigare är vald till årsmötet 2014.

§15a              Val av ledamot av valberedningen på 2 år
Gullmar Göthensten, Göteborg, valdes till ledamot av valberedningen för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2015. Det noterades att den andre ledamoten av valberedningen, Kuno Karlsson, Bohus, tidigare är vald till årsmötet 2014.

§15b              Motioner och styrelsens förslag
Årsmötet biföll den i årsmöteshandlingarna utsända motionen från medlemmen Rolf Fridh i Östersund om borttagande av den s.k. tioårsregeln i klubbens reglemente.

§16                Övriga frågor
Under övriga frågor diskuterades bl.a. följande:
– Träfftidpunkter under innevarande år. Mötet var ense om att man bör sträva efter att inte flera likartade arrangemang förläggs till samma dag samt att den som har tänkt sig att arrangera en träff så tidigt som möjligt bör meddela vår webmaster vem som är ansvarig kontaktman etc
– De av Göran Lindmark under punkterna §16 b-c i föregående årsmötesprotokoll väckta förslagen om att förlägga årsmötena till hösten (kräver stadgeändring) samt att tidigarelägga betalningsdagen för medlemsavgiften av olika skäl inte har behandlats av styrelsen under det gångna året. Styrelsen bör därför under det nu löpande året
studera Görans förslag.

Vid protokollet

 

Lars Hjälmberg

 

Carl-Axel Johansson                                  Frank Högman                                          Göran Lindmark
ordförande                                                 justerare                                                    justerare