MCHK rundbana årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte i MCHK:s Rundbanesektion

Tid: lördagen den 18 januari 2014
Plats: Motell Rattugglan, Mariestad

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Carl-Axel Johansson hälsade de 22 närvarande årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Det noterades att tre deltagare hade tagit sig till mötet från Norge i det något osäkra vinterväglaget.

§2 Fråga om mötet har behörigen utlysts
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Carl-Axel Johansson och till sekreterare Lars Hjälmberg.

§4 Val av två justerare för mötet, tillika rösträknare
Till justerare av protokollet, tillika rösträknare, valdes Torbjörn Henriksson och Kjell Syrén från Degerfors.

§5 Föregående årsmötes protokoll
Ordföranden redogjorde i korthet för protokollet från årsmötet 2013, som därefter lades till handlingarna.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet godkände den i kallelsen till årsmötet utsända verksamhetsrapporten för 2013. Rapporten utgjordes av en utskrift av 2013 års evenemangskalender, såsom den hade sammanställts på hemsidan av vår webmaster.

§7 Ekonomisk rapport
Årsmötet godkände den vid årsmötet utdelade resultat- och balansrapporten.

§8 Revisorernas rapport
Revisorn Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelsen för 2013, som sedan godkändes av årsmötet. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§10 Budget för innevarande verksamhetsår
Årsmötet godkände att styrelsen under 2014 håller sig inom de ramar som har gällt för 2013.

§11 Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2015)
Årsmötet beslöt – enligt styrelsens förslag – att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrat 150 kronor.

§12 Val av ordförande på 1 år
Carl-Axel Johansson, Skänninge, valdes till ordförande för ytterligare ett (1) år, d.v.s. till årsmötet 2015.

§13 Val av kassör på 2 år
Denna punkt utgick, då nuvarande kassören Willy Axelsson, Vikingstad, tidigare är vald till årsmötet 2015.

§14 Val av sekreterare på 2 år
Lars Hjälmberg, Högsjö, valdes till sekreterare för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2016.

§15 Val av suppleant på 2 år
Lars Eriksson, Linköping, valdes till suppleant för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2016. Det noterades att den andre suppleanten, Lennart Johansson, Skänninge, tidigare är vald till årsmötet 2015.

§16 Val av revisor på 2 år
Gullmar Göthensten, Göteborg, valdes till revisor för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2016. Det noterades att den andre revisorn, Kuno Karlsson, Bohus, tidigare är vald till årsmötet 2015.

§17 Val av ledamot till valberedningen på 2 år
Kuno Karlsson, Bohus, valdes till ledamot i valberedningen för ytterligare två (2) år, d.v.s. till årsmötet 2016. Det noterades att den andre ledamoten i beredningen, Gullmar Göthensten, tidigare är vald till årsmötet 2015.

§18 Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag från styrelsen förelåg.

§19 Övriga frågor
a) Öppet brev från ”Malmöveteranerna”
Ett öppet brev hade inkommit till årsmötet och utsänts i årsmöteskallelsen (Bilaga), vari ”Malmöveteranerna” uttryckte sin besvikelse över att många anmälda deltagare vid träffen den 14-15 september 2013 inte avvaktade det banarbete som man nödgades göra p.g.a. det under natten ymniga regnandet utan begav sig hem.

I anledning av det svåra väderläget i södra Sverige hade man inte från Malmö kunnat ta sig till årsmötet, varför frågan behandlades av övriga deltagare, varav några hade deltagit i malmöträffen.

Årsmötesdeltagarna beklagade den uppkomna situationen och föreslog att en kommande arrangör vid liknande omständigheter snarast kallar till ett förarsammanträde, vari man kan diskutera om vilka åtgärder man bör vidta. Årsmötet ansåg alltså att en förbättrad kommunikation sannolikt skulle ha lett till ett bättre resultat.

b) Liggande motorer på träning
Det har förekommit att man på MCHK-arrangemang har velat använda sig av liggande motorer på träning, men använt sig av stående motorer när man väl har börjat köra. Årsmötet var enigt om att man, för att kunna följa vårt reglemente, alltid ska använda sig av de stående motorerna. Liggande motorer får användas där andra än MCHK är arrangörer.

c) 2014 års evenemangskalender
Årsmötet informerades om träffar under året. Anmälan om dessa ska emellertid i första han anmälas till vår webmaster för införande på hemsidan.

d) Kuno Karlsson 80 år
Ordföranden framförde klubbens och årsmötets gratulationer till Kuno Karlsson, som nyss har fyllt 80 år.

Vid protokollet

Lars Hjälmberg

Carl-Axel Johansson
ordförande
Torbjörn Henriksson
justerare
Kjell Syrén
justerare