MCHK rundbana årsmöte 2019

Protokoll fört vid MCHK Rundbanas årsmöte 2019

Datum: 2019-03-23

Plats: Asby speedwaymuseum

1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande Kjell Syrén öppnade mötet kl 14.30 och hälsade de 20 deltagarna välkomna.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
Konstaterades att mötet hade utlysts stadgeenligt.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Till mötets ordförande valdes Kjell Syrén och till sekreterare Harry Lahti.

4. Val av justerare för mötet, tillika rösträknare
Valdes Torbjörn Henriksson och Gunnar Eriksson.

5. Föregående årsmötes protokoll. 
Det föregående årsmötesprotokollet lades till handlingarna. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
K. Syrén redogjorde för verksamheten för år 2018.

7. Ekonomisk rapport.
Lennart Johansson gav en rapport om klubbens ekonomi samt en redogörelse för budgeten för år 2019.

8. Revisorernas rapport.
Ingemar Eriksson läste upp revisorernas rapport, och deras förslag att bevilja  styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Styrelsens förslag till medlemsavgift och försäkringsavgift 2020.
Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften på 150 kr och försäkringsavgiften på 300 kr hålls oförändrade.

11. Valberedningen har ordet.
a. Val av ordförande på 1 år
b. Val av kassör på 2 år
c. Sekreterare, Harry Lahti har 1 år kvar
d. Val av suppleant på 2 år efter Rolf Fridh. Bengt Claesson har 1 år kvar
e. Val av revisor på 2 år efter Ingemar Eriksson. Gullmar Göthensten har 1 år kvar

Årsmötet valde:
a. Kjell Syrén
b. Lennart Johansson
d. Rolf Fridh
e. Ingemar Eriksson

12. Valberedningen. Sven Martinsson har 1 år kvar. Val av ersättare på 2 år efter Gullmar Göthensten
Till ny ledamot i valberedningen valdes Stefan Hugosson.

13. Motioner
Inga motioner hade tillställts styrelsen.

14. Övriga frågor
Ordförande överräckte vandringspriset för år 2018 till Bo Johansson.

15. Ordförande avslutade mötet kl 15.10

Kjell SyrénHarry Lahti
Mötets ordförande
Mötets sekreterare
________________________________________________________
Torbjörn HenrikssonGunnar Eriksson
ProtokolljusterareProtokolljusterare

____________________________           __________________________