MCHK rundbana årsmöte 2022

Protokoll fört vid MCHK Rundbanas årsmöte 2022 för verksamhetsåret 2021.

Datum: 2022-03-26

Plats: Museét ”Hasses Speedway Depå” utanför Nyköping.

 • Mötets öppnande
 • Klubbens ordförande Kjell Syrén öppnade mötet 12.00 och hälsade de 17 deltagarna välkomna. En tyst minut hölls till minne av Olle Åhnström som 102 år gammal avled 2022. Kaffe, smörgås och kaka serverades i Museét.
 • 2.   Fråga om mötet har behörigen utlysts
  Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.
 • 3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Till mötets ordförande valdes Kjell Syrén och till sekreterare valdes Lennart Johansson.
 • 4.   Val av justerare för mötet tillika rösträknare
  Valdes Gunnar Eriksson och Torbjörn Henriksson.  
 • 5.   Föregående årsmötes protokoll
  Lades till handlingarna.
 • 6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
  Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen för 2021 som även bifogades i kallelsen.
 • 7.   Ekonomisk rapport och budget för 2022.
  Kassören Lennart Johansson gav en rapport om klubbens ekonomi. 2021 gav ett minusresultat av 14.000 kr. Trots underskottet har vi fortfarande en buffert på drygt
  58 000 kr i kassan. Budgeten för 2022 visar på ett plus/minus noll resultat.
 • 8.   Revisorernas rapport
  Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelserna för både 2020 och 2021, som därefter godkändes av årsmötet. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
 • 10. Styrelsens förslag till medlemsavgift och försäkringsavgift  2023
  Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften på 150 kr och försäkringsavgiften på 300 kr hålls oförändrad..
 • 11. Valberedningen har ordet. Eftersom de ej var på plats,  lästes deras förslag upp av ordföranden. Deras förslag godkändes av årsmötet enligt nedan.  
  a. Val av ordförande på 1 år.
  Årsmötet valde Kjell Syrén
  b. Val av kassör på 2 år
  Årsmötet valde Lennart Johansson.
  c. Val av sekreterare på 1 år.
  Årsmötet valde Harry Lahti.
  d. Val av suppleant 1 på 1 år
  Årsmötet valde Rolf Fridh.
  e.  Val av suppleant 2 på 2 år.
  Årsmötet valde Bengt Claesson.
  f. Val av suppleant 3 på 1 år (styrelsen har beslutat att utöka med 1 suppleant)..
  Årsmötet valde Patrik Nystedt
  g. Val av revisor 1 på 2 år.
  Årsmötet valde Gullmar Göthensten
  h. Val av revisor 2 på 2 år.
  Årsmötet valde Ingemar Eriksson
 • 12.   Styrelsens förslag på 2 valberedare på 2 år var
  Årsmötet valde Ingemar Svensson.
  Årsmötet valde Rolf Immerslund.
 • 13.   Motioner

En motion hade inkommit och tillställts styrelsen.

Brian Runessons förslag, som bifallits av styrelsen att tillåta speedwaymotorcyklar med liggande motorer i vår verksamhet godkändes av årsmötet. 25-år gamla cyklar med rullande åldersschema. Stort ansvar kommer att läggas på förarna att cykeln är tidstypisk. För 2022 tillåts alltså cyklar upp till årsmodell 1997. För att sprida detta och få ytterligare medlemmar till vår klubb, bör detta kommuniceras via hemsida, Facebook och tidningen Speedway Racing.

14.   Vandringspriset
Under år 2021 har inget vandringspris delats ut. Alf Svensson innehar priset idag.

 15.  Övriga frågor och allmän diskussion

A. Brian Runesson informerade att Lindarna speedway aviserad att ta ut en fast avgift på 4500 kr för att arrangera en MCHK träff. Orsaken är att vissa som anmält sig till en träff inte dykt upp och arrangerande klubb har då fortfarande kostnader för träffen.

B. Rolf Fridh menade att reglementet bör justeras med tanke på införande av liggande motorer i Speedway enligt den godkända motionen. Även eventuellt godkännande av fjädring på isracing cyklarna. Ingen ändring i back reglementet.

C.  Patrik Nystedt visade upp en förslag på en speedway väst. Han har kontakt med en tillverkare i England som gett ett kostnadsförslag. Totalt skulle det bli ca 600 kr/st.
Frågan ställdes till årsmötets deltagare om det var intressant, men ingen svarade.

Ordföranden avslutade mötet ca 14.00

              __ _ _______________________                                  ________________________

Kjell Syrén                                                                      Lennart Johansson

      Mötets ordförande                                                     Mötets sekreterare

              ____________________________ ________________________

               Gunnar Eriksson Torbjörn Henriksson

               Protokolljusterare Protokolljusterare