MCHK rundbana årsmöte 2020

Protokoll fört vid MCHK Rundbanas årsmöte 2020 för verksamhetsåret 2019. Datum: 2020-10-10

Plats: Motel Rattugglan i Mariestad

 1. Mötets öppnande Klubbens ordförande Kjell Syrén öppnade mötet 12.00 och hälsade de 10 deltagarna välkomna. Kaffe och fralla serverades i konferensrummet och handspriten var på plats.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till mötets ordförande valdes Kjell Syrén och till sekreterare valdes Lennart Johansson.
 4. Val av justerare för mötet tillika rösträknare Valdes Göran Lindmark och Ingemar Svensson.
 5. Föregående årsmötes protokoll Lades till handlingarna.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen som även bifogades den första kallelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes av ärsmötet.
 7. Ekonomisk rapport
  Kassören Lennart Johansson gav en rapport om klubbens ekonomi. 2019 gav ett minusresultat av 6.000 kr. Trots underskottet är den totala ekonomin god. Budgeten för 2020 visar på ett plus/minus noll resultat.
 8. Revisorernas rapport Gullmar Göthensten läste upp revisionsberättelsen för 2019, som därefter godkändes av årsmötet. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade den sittande styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

10. Styrelsens förslag till medlemsavgift och försäkringsavgift för 2021

Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften på 150 kr och försäkrings- avgiften på 300 kr hålls oförändrad, då budgeten numera verkar vara i balans.

11. Valberedningen har ordet. Eftersom de ej var på plats, lästes deras förslag upp av ordföranden. Deras förslag godkändes av årsmötet enligt nedan.

A. Val av ordförande på ett år. Årsmötet valde Kjell Syrén

B. Kassör Lennart Johansson har ett år kvar. C. Val av sekreterare på två år.

Årsmötet valde Harry Lahti.
D. Suppleant 1 Rolf Fridh har ett år kvar.

Val av suppleant 2 på två år. Årsmötet valde Bengt Claesson.

F. Val av revisor 1 på två år.
Årsmötet valde Gullmar Göthensten

G. Revisor 2 Ingemar Eriksson har ett år kvar.

12. Val av valberedning

Valberedare 1 Stefan Hugosson har ett år kvar. Valberedare 2 Sven Martinsson avgår. Årsmötet valde Johan Wallner på två år.

13. Motioner

Inga motioner har tillställts styrelsen.

14. Vandringspriset

Alf Svensson fick sin andra inteckning. Stenhårt mellan Alf och Ingemar Svensson som båda hamnade på samma poäng, men Alf vann tack vare högre placeringar i regulari- teten. Ingemar erhöll ett ”väldigt nära pris”.

15. Övriga frågor och allmän diskussion

A. Göran Lindmark informerade att alla är välkomna på årets ismöte som kommer att hållas i oktober/november. Info kommer i Kalendern. Meddelade också att han har två Jawa 890 motorer till salu.

B. Några menade att det är dags att acceptera de tidiga liggarna. Ordföranden delgav mötet styrelsens samlade ståndpunkt att dessa ej hör hemma i klubbens verksam- het. Det dokument som styrelsen arbetat fram i detta ärende, lästes upp för års- mötet.

C. En medlem undrade varför vi har två försäkringsbolag för våra tre försäkringar. Vore det inte bättre, rent ekonomiskt, med ett försäkringsbolag?
De flesta var dock eniga om att ej ta diskussionen med bolagen.

D. Ett annat diskussionsämne var klubbarnas (Vikingarna, Lindarna, Örnarna och Filbyterna) träningstillfällen som vänder sig till medlemmar som har Svemo licens. Varför kan inte MCHK förare köra på dessa träningar om de ej kör ihop med Svemo

förare. Styrelsen lovade att ta upp detta till intern diskussion. Ordföranden avslutade mötet 13.30.

____________________________

Kjell Syrén Mötets ordförande

____________________________

Göran Lindmark Protokolljusterare

 ________________________

Lennart Johansson Mötets sekreterare

 ________________________

Ingemar Svensson Protokolljusterare